Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden versturen wij u ook op aanvraag. Neem contact met ons op om deze te ontvangen.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEAK OUT SLEEN B.V.

Gevestigd aan:                 Bannerschultestraat 32, 7841 AD Sleen, Nederland

Bezoekadres aan:            De Brink 1, 7841 CE Sleen, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71369686

Datum:                               01-08-2018

Versie:                                1.0

 

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5. Betaling

Artikel 6. Reserveringssom

Artikel 7. Begin- en eindtijd

Artikel 8. Wijziging en annulering van de reservering

Artikel 9. Niet doorgaan van Activiteiten of wijzigingen

Artikel 10. Klachten

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

Artikel 13. Overmacht

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 15. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

 

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Sneak Out Sleen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sneak Out Sleen B.V., wederpartij bij de overeenkomst met de Klant en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW;
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die, namens Klant en Deelnemers, een overeenkomst met Sneak Out Sleen sluit en wederpartij bij de overeenkomst met Sneak Out Sleen in de zin van art. 6:231 sub c BW;
 3. Deelnemer: natuurlijk persoon welke deelneemt aan een Activiteit van Sneak Out Sleen;
 4. Activiteit: de dienst(en) of het arrangement welke door Sneak Out Sleen wordt aangeboden;
 5. Programma: het geheel aan Activiteiten dat door de Klant werd gereserveerd;
 6. Partijen: de Klant en Sneak Out Sleen gezamenlijk.
 7. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de Activiteiten en/of (groeps-)arrangementen georganiseerd of aangeboden door Sneak Out Sleen.
 2. Wanneer door Sneak Out Sleen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Sneak Out Sleen onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 3. Sneak Out Sleen behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Klant van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sneak Out Sleen in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sneak Out Sleen vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sneak Out Sleen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een reservering plaats via de website of mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) Sneak Out Sleen en hier via e-mail, per post of via een online interface een bevestiging van ontvangt.
 2. Degene die namens, of ten behoeve van, de groep de overeenkomst aangaat (de Klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Klant ingeschreven Deelnemers wordt veroorzaakt.

 

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Sneak Out Sleen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sneak Out Sleen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sneak Out Sleen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sneak Out Sleen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sneak Out Sleen zijn verstrekt, heeft Sneak Out Sleen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Sneak Out Sleen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sneak Out Sleen is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sneak Out Sleen kenbaar behoorde te zijn.
 5. De klant vrijwaart Sneak Out Sleen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

 

ARTIKEL 5. BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling voorafgaand aan de Activiteit door middel van contante betaling of pinbetaling op de locatie. Indien is overeengekomen dat de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Klant het volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. Sneak Out Sleen heeft het recht om facturen digitaal toe te zenden.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal Sneak Out Sleen de Klant een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Klant niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Sneak Out Sleen maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Klant. In dat geval is de Klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Sneak Out Sleen gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 6. RESERVERINGSSOM

 1. In de gepubliceerde reserveringssom zijn de kosten voor alle voor de betreffende Activiteit benodigde zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Op de website, in offertes of anderszins vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 1. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het Programma. Sneak Out Sleen behoudt zich het recht voor om voor de totstandkoming van de boeking de prijs te wijzigen, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, zoals doch niet uitsluitend prijsverhoging van derden of verhoging van belastingen en andere wettelijke tarieven.

 

ARTIKEL 7. BEGIN- EN EINDTIJD

De begin- en eindtijd van een Activiteit wordt in de reserveringsbevestiging vastgelegd. Indien een Programma of Activiteit aangepast dient te worden, omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op tijd aanwezig is, zal Sneak Out Sleen hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de Klant. Sneak Out Sleen is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Activiteit geen doorgang kan vinden omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op de overeengekomen begintijd aanwezig is.

 

ARTIKEL 8. WIJZIGING EN ANNULERING VAN DE RESERVERING

 1. De reservering kan door de Klant in overleg met Sneak Out Sleen gewijzigd worden. Indien het wijzigen van het aantal deelnemers ertoe leidt dat er minder deelnemers zullen deelnemen aan de Activiteit, gelden op de in mindering gebrachte deelnemers, de annuleringsvoorwaarden van lid 2 van dit artikel van deze voorwaarden.
 2. Indien een reservering wordt geannuleerd of gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

Escape room Plata o Plomo - 1 kamer:

 Escape room Plata o Plomo The Battle - 2 kamers:

Arrangementen – Reservering van 1 of meer escape rooms eventueel in combinatie met in- of externe horeca:

 1. Annuleringen dienen via de link in de bevestigingse-mail, schriftelijk per mail of per post en gedateerd te gebeuren.
 2. Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

 

ARTIKEL 9. NIET DOORGAAN VAN ACTIVITEITEN OF WIJZIGINGEN

 1. Sneak Out Sleen behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in het Programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan, bijvoorbeeld indien de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan worden of indien aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten Sneak Out Sleen hiertoe noodzaken.
 2. Indien voormelde omstandigheden ertoe leiden dat het Programma niet doorgaat of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal Sneak Out Sleen de Klant hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien Sneak Out Sleen besluit (delen van) een Programma niet door te laten gaan, waarvoor de Klant al heeft betaald, verplicht Sneak Out Sleen zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende Programma, zodat (delen van) het Programma op een andere datum door kan gaan. Slechts indien de Klant geen gebruik van wenst te maken van dit aanbod, zal Sneak Out Sleen gehouden zijn tot het naar rato restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Activiteiten. Sneak Out Sleen is in het geval van annulering van (een gedeelte van) het Programma niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 4. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Activiteiten. Indien het personeel van Sneak Out Sleen vermoedt dat een deelnemer onder invloed verkeert van alcohol of drugs, behoudt het personeel van Sneak Out Sleen zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Activiteit in zijn geheel stil te leggen. De betreffende deelnemer is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Sneak Out Sleen dientengevolge lijdt.

 

ARTIKEL 10. KLACHTEN

Ondanks alle inspanningen van Sneak Out Sleen kan het voorkomen dat de Klant een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Activiteit of op de eerste werkdag na de Activiteit bij het personeel van Sneak Out Sleen te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van Sneak Out Sleen niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Sneak Out Sleen. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet door Sneak Out Sleen in behandeling genomen.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Sneak Out Sleen aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Sneak Out Sleen aan de Klant in rekening werd gebracht.
 2. Sneak Out Sleen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van een Activiteit. Sneak Out Sleen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Sneak Out Sleen aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Klant gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend premies voor verzekeringen en kosten voor vervoer, indien een Activiteit niet kan doorgaan.
 4. Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door Sneak Out Sleen ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van Sneak Out Sleen worden door Sneak Out Sleen op de Klant verhaald. Voorts zal Sneak Out Sleen alle schade op de deelnemer verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende deelnemer werd veroorzaakt.

 

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Sneak Out Sleen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 1. Voorts is Sneak Out Sleen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sneak Out Sleen op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Sneak Out Sleen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Sneak Out Sleen behoudt onder meer steeds het recht schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT

 1. Sneak Out Sleen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sneak Out Sleen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sneak Out Sleen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sneak Out Sleen worden daaronder begrepen.
 3. Sneak Out Sleen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sneak Out Sleen zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Sneak Out Sleen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Sneak Out Sleen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement waar de Klant ressorteert is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  

ARTIKEL 15. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. De algemene voorwaarden worden bijgesloten bij de e-mail die ter bevestiging van de boeking vanuit ons online reserveringssysteem wordt verstuurd.
 4. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.
 5. De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload via de website van Sneak Out Sleen: www.sneakoutsleen.nl/algemene-voorwaarden
 6. De algemene voorwaarden liggen ter inzage op het bezoekadres van Sneak Out Sleen, De Brink 1, 7841 CE te Sleen.